Λαυρεωτική Φωνή
Δημοτικά Συμβούλια
Top
Image Alt

Λαυρεωτική Φωνή

  /  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   /  Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 24η Οκτωβρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση έκτης (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019.
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12248/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του      Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 10.04.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12251/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του      Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12252/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση-συμπλήρωση της με α.π.: Φ668/480/10 ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 24,30 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση «ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ» στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 879.875,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002406.
 8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη του Λαυρίου για εγκατάσταση και λειτουργία αιθουσών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση ανοίγματος ειδικού λογαριασμού επ’ονόματι του Δήμου Λαυρεωτικής για τη διαχείριση ποσού χρηματοδότησης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CIRCFORBIO
 10. Ορισμός Υπόλογων Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού στην Εθνική Τράπεζα
 11. Εκλογή εκπροσώπων Δ.Σ στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακή Ένωση Δήμων(Π.Ε.Δ.)
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση, συγκρότησης και λειτουργίας επιτροπών ελέγχου:
  α) αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τήρησης της καθαριότητας, (αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  β) ελέγχου καθαριότητας (αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο