Λαυρεωτική Φωνή
Δημοτικά Συμβούλια
Top
Image Alt

Λαυρεωτική Φωνή

  /  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   /  Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Αλλαγή Καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»
 5. Ορισμός Αντιπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής με τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν.4528/2018.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 879.875,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 7. Λήψη απόφασης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 11. Εκλογή δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ. Απ. & Ηλ. Δ. αρ. εγκ. 51/Οικ.74513/28-12-2010).
 12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Τα Μεταλλεία του Λαυρίου».
 13. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό εκπροσώπου από τον Δήμο Λαυρεωτικής, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Π. τύπου Γ’ Κερατέας Α.Ε».
 14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων, που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο199, παρ. 6 του Ν.3463/2006).
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών του ΠΔ 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών έτους 2019, λόγω εκλογής νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
 16. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων έτους 2019, λόγω εκλογής νέου Δημοτικού Συμβουλίου
 17. Επικαιροποίηση της υπ.αρ.223/2014 απόφασης του Δημ.Συμβουλίου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημ.Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικές με το αντικείμενό της.
 18. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου-διαχειρίστριας της Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας και των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Λαυρεωτικής στα πιστωτικά ιδρύματα λόγω λήξης των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31/08/2019.
 19. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης δυο (2) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α΄)
 20. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.219/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αστική διαφορά με την εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’ με προθεσμία άσκησης έως την 22.09.2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο